Akt notarialny - co musi zawierać?

Notariusz tworzy akt notarialny, jeżeli jest to wymagane przepisem prawnym lub taka jest wola stron stających do aktu notarialnego. Niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy jest to wymagane prawnie, powoduje bezskuteczność czynności prawnej oraz jej nieważność.

Akt notarialny - co powinien zawierać?

  1. Dzień, miesiąc oraz rok sporządzenia aktu notarialnego oraz jeśli jest taka potrzeba lub gdy żądają tego strony - godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu.
  2. Miejsce sporządzenia aktu (zazwyczaj jest to siedziba kancelarii notarialnej, ale czasem zdarzają się od tego wyjątki i akt sporządzany jest w innym miejscu).
  3. Imię i nazwisko notariusza oraz siedzibę jego kancelarii, a jeśli akt sporządzany jest przez jego zastępcę to również imię i nazwisko zastępcy.
  4. Imiona, nazwiska, imiona rodziców, miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów, które biorą udział w akcie. Dodatkowo imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, przedstawicieli lub pełnomocników oraz innych osób działających przy sporządzaniu aktu.
  5. Oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty.
  6. Stwierdzenie faktów i istotnych okoliczności, które wystąpiły przy spisywaniu aktu - na żądanie stron.
  7. Stwierdzenie, że akt odczytano, przyjęto i podpisano.
  8. Podpisy osób biorących udział w akcie, a także osób obecnych przy sporządzaniu aktu.
  9. Podpis notariusza.

akt notarialny

Akt notarialny - jakie zasady obowiązują w trakcie jego sporządzania?

Jeżeli akt notarialny dotyczy czynności prawnej, powinien zawierać treści istotne dla tej czynności. Dodatkowo akt notarialny powinien zawierać inne stwierdzenia, których potrzeba umieszczenia w akcie z ustawy, przepisów szczególnych lub z woli stron. Jeśli akt notarialny w swojej treści zawiera przeniesienie, zmianę albo zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej, ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, albo obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta, to notariusz sporządzający akt notarialny jest zobowiązany zamieścić w akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, który zawierał będzie wszelkie dane wymagane przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. Dodatkowo, w ciągu trzech dni od sporządzenia aktu, notariusz jest zobowiązany do przesłania sądowi właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych, wypis aktu notarialnego, w którym zawierał się będzie wniosek o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami, które stanowią podstawę wpisu.

Być może zainteresuje Cię również ten temat: Dlaczego dostałem wypis, a nie oryginał aktu notarialnego?

Jeśli akt notarialny w swojej treści zawiera przeniesienie własności nieruchomości dokonane przez osobę, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego na prawo własności nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1, 2 albo ust. 3 z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 191, poz. 1371), przed upływem terminu liczącego 5 lat, poczynając od dnia przekształcenia, notariusz sporządzający akt jest zobowiązany przesłać z urzędu jego wypis organowi, który wydał decyzję o przekształceniu.

Jeśli akt notarialny jest sporządzony na dwóch i więcej arkuszach, to arkusze te powinny być ponumerowane, parafowane i złączone.

Akt notarialny i załączniki

Akt notarialny przed podpisaniem powinien być odczytany przez notariusza, albo inne osoby w jego obecności. Podczas odczytywania aktu notariusz powinien się przekonać, że osoby które biorą udział w czynności, dokładnie rozumieją treść i znaczenie aktu, oraz że jest on zgodny z ich wolą. Na żądanie powinny być odczytane również wszystkie załączniki do aktu.

W akcie notarialnym nie dopuszcza się jakiegokolwiek wywabiania i wyskrobywania. Wolne miejsca powinny być przekreślone, a poprawki omówione na końcu aktu przed złożeniem podpisów przez osoby biorące udział w czynności, bądź przed złożeniem podpisu przez notariusza, o ile poprawka dotyczy aktu niepodpisywanego przez strony. Zbędne wyrazy lub ich części powinny być przekreślone tak, by dało się je odczytać, a przekreślenia powinny być omówione na końcu aktu przed złożeniem podpisów.

Redakcja

mocnefirmy.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz również