Faktoring a zarządzanie ryzykiem finansowym w branży TSL

Brak środków obrotowych i długie terminy płatności to główna bolączka branży transportowej. Odpowiedzią na ten problem może być faktoring. Poza samym finansowaniem bieżącej działalności, usługa ta wspiera przedsiębiorców w zarządzaniu ryzykiem finansowym. Monitoring płatności i wywiad gospodarczy pozwalają uniknąć powstania zatorów finansowych, a także należności określanych jako trudno ściągalne.

W transporcie roszczenia przedawniają się po roku

Nieterminowe regulowanie należności stanowi problem w większości branż. Wraz z poprawą warunków makroekonomicznych sytuacja okresowo ulega poprawie. Przedsiębiorcy wciąż jednak walczą o klienta nie tylko ceną, ale i wydłużaniem terminów płatności. Mimo udzielania odbiorcom kredytów kupieckich, często tygodniami oczekują na wpływ gotówki. Odzyskanie należności na drodze sądowej to również długotrwały proces. Z raportu „Doing Business” Banku Światowego wynika, że średni okres oczekiwania na zapłatę od momentu skierowania pozwu wynosi w naszym kraju aż 685 dni.

W transporcie sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Opieszałość płatnicza odbiorców firm transportowych wynika z dużej konkurencyjności na rynku tych usług. Firmy wiedzą, że mogą dyktować warunki przewoźnikom, bo w każdej chwili znajdą firmę gotową przejąć obsługę ich transportu. Ponadto, zgodnie z polskim prawem, roszczenia dla usług transportowych przedawniają się już po roku. Z tego powodu bierność w dochodzeniu roszczeń jest szczególnie niewskazana, bo może oznaczać bezpowrotną utratę gotówki.

Jak działa faktoring

Faktoring jako prewencja przed powstaniem zatorów

Faktoring to często oferowane przewoźnikom narzędzie finansowania należności niewymagalnych, pozwalające otrzymać gotówkę z tytułu wystawionych faktur przed terminem płatności. Pełni często funkcję prewencyjną, przeciwdziałając powstaniu zatorów płatniczych. Taką rolę spełnia monitoring płatności, który wobec odbiorców klienta faktoringowego przejmuje instytucja finansująca. Polega on na tym, iż firma faktoringowa kontroluje terminowość wpłat, a w razie opóźnień monituje o ich dokonanie. Monitoring płatności działa dyscyplinująco na odbiorców. Scedowanie trudnego obowiązku kontrolowania płatności pozwala dodatkowo uniknąć napięć na linii dostawca usług – klient. W sytuacji braku wpływu należności to nie przewoźnik (oferent) upomina się o dokonanie zapłaty, ale zewnętrzny podmiot. Bieżąca kontrola finansów jest bardzo ważna w branży transportowej z uwagi na krótki okres przedawnienia roszczeń.

Szybka reakcja to sukces windykacji

W sytuacji braku płatności, skierowanie należności do windykacji na wczesnym etapie daje duże prawdopodobieństwo szybkiego wyegzekwowania zapłaty. Faktor zapewniają profesjonalną obsługę prawną transakcji, która w perspektywie znacząco wpływa na skuteczność odzyskiwania zaległych należności. Część firm faktoringowych oferuję również tzw. miękką windykację, a cześć posiada w swoich strukturach profesjonalnych windykatorów. Zlecenie windykacji jest w tym przypadku tańsze niż w standardowej ofercie rynkowej. Podobną jak monitoring rolę, pozwalającą uniknąć ryzyka w transakcjach handlowych, spełnia wywiad gospodarczy. Przeprowadzany przez instytucją finansującą, jeszcze przed udzieleniem finansowania wobec odbiorców klienta faktoringowego, wyklucza z finansowania klientów, z którymi współpraca wiązałaby się z ryzykiem niewypłacalności. Wdrożenie rozwiązania finansowego jakim jest faktoring, poza dostępem do kapitału obrotowego, w branżach podwyższonego ryzyka może znacząco wesprzeć menadżerów w zarządzaniu ryzykiem finansowych przedsiębiorstw.

Źródło:newsrm.tv

Redakcja

mocnefirmy.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz również